FGSC
Archiwum

FGSC I Edycja - O Forum / Program / Patronat/Sponsorzy / Materiały konferencyjne / Poprzednie edycje

logo

 

  O Forum

Wzrastające zanieczyszczenie powietrza stanowi poważny problem w Polsce i na świecie. Powoduje zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Jak pokazują dane statystyczne, rocznie z powodu zanieczyszczeń powietrza umiera w Polsce nawet kilkadziesiąt tysięcy osób.

Według raportu NIK, Polska ma od lat najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii Europejskiej!

Z kolei jak wynika z analiz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, stan powietrza w województwie małopolskim wymaga podjęcia działań zmierzających do poprawy jego jakości, ze względu na ponadnormatywne stężenia dwutlenku siarki i dwutlenku azotu, a zwłaszcza wysoki poziom pyłu zawieszonego PM10. Przyczyną zanieczyszczeń powietrza w Krakowie jest m.in. jego niekorzystne położenie, duża liczba dni bezwietrznych oraz zabudowa kanałów przewietrzania miasta. Problemem jest też niedostateczna informacja o stanie zanieczyszczenia powietrza i sposobach jego eliminacji. Koniecznym staje się więc podjęcie szerokiej, otwartej dyskusji przez władze samorządowe, naukowców, ekspertów oraz mieszkańców Małopolski, której celem byłoby dokonanie pozytywnych zmian w myśleniu i podjęcie konstruktywnych decyzji na rzecz jakości powietrza.

I Forum Green Smart City – głos nauki w walce ze smogiem – to platforma wymiany informacji pomiędzy władzami samorządowymi, uczelniami, funduszami ochrony środowiska, NGO, przedsiębiorcami oraz mieszkańcami Małopolski. Głównym założeniem Forum jest pokazanie, że działania podjęte przez administrację rządową, władze województwa i gmin, zmierzające do ograniczenia niskiej emisji muszą być oparte o synergię działań podmiotów na wielu płaszczyznach. Forum ma też stanowić miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń o sposobach kompleksowej walki ze smogiem i przeciwdziałania powstawaniu zagrożeń z nim związanych. Forum ma charakter otwarty, a do udziału w nim zaproszeni zostali reprezentanci władz województwa, miasta Krakowa, gmin województwa Małopolskiego, eksperci i naukowcy (z Uniwersytetu Rolniczego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej).

Konferencja została zrealizowana przy udziale pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 


 

  Program

I Forum Green Smart City
Głos nauki w walce ze smogiem

11 kwietnia 2016 r. godz. 9.00
Centrum Kongresowe UR, al. 29 Listopada 46

 

Forum to platforma wymiany informacji pomiędzy władzami samorządowymi, uczelniami, funduszami ochrony środowiska, NGO, przedsiębiorcami oraz mieszkańcami Małopolski. Głównym założeniem Forum jest pokazanie, że działania podjęte przez administrację rządową, władze województwa i gmin, zmierzające do ograniczenia niskiej emisji muszą być oparte o synergię działań podmiotów na wielu płaszczyznach. Forum ma też stanowić miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń o sposobach kompleksowej walki ze smogiem i przeciwdziałania powstawaniu zagrożeń z nim związanych.

09.00 Otwarcie konferencji

JM Rektor UR, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady
Dr Piotr Dardziński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Jadwiga Emilewicz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Józef Gawron I Wicewojewoda Małopolski
Wojciech Kozak Wicemarszałek woj. małopolskiego
Tadeusz Nabagło – Przewodniczący Rady Powiatu w Krakowie

 

Sesja I, prowadzący dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR

Źródła zagrożeń niskiej emisji – diagnoza stanu

9.30 „Wprowadzenie do tematyki walki ze smogiem” prof. dr hab. inż. Florian Gambuś – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

9.45 „Programy ochrony powietrza województwa Małopolskiego” Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

10.00 „Działania miasta Krakowa na rzecz poprawy jakości powietrza” Witold Śmiałek – Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza

10.15 „Finansowanie poprawy jakości powietrza – podsumowanie i wnioski na przyszłość” Małgorzata Mrugała – Prezes Zarządu – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

10.30 „Ocena jakości powietrza w Małopolsce” Paweł Ciećko – Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

10.45 „Perspektywy poprawy jakości powietrza w aglomeracji Krakowa” prof. dr hab. inż. Marian Mazur – Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza

11.00 „Klimat miasta a zanieczyszczenia powietrza” dr hab. Anita Bokwa – Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński

11.15 „Zanieczyszczenia powietrza a choroby płuc” dr n. med. Anna Prokop Staszecka – Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II

11.30 „Wpływ zapylenia powietrza zewnętrznego na jego stan wewnątrz wybranych obiektów” prof. dr hab. Inż. Janusz Miczyński, dr inż. Zbigniew Zuśka – Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

11:45 „Smog w Krakowie – spojrzenie w przyszłość z perspektywy historycznej” dr hab. inż. Wanda Wilczyńska-Michalik – Instytut Geografii Uniwersytet Pedagogiczny, prof. dr hab. inż. Marek Michalik – Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Jagielloński

Przerwa kawowa 12.00 – 12.15

 

Sesja II prowadzący prof. dr hab. inż. Florian Gambuś

Rola i znaczenie zieleni miejskiej w tworzeniu i funkcjonowaniu
Green Smart City

12.15 „Zarządzanie i planowanie terenów zieleni na przykładzie Krakowa” Piotr Kempf – Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej

12.30 „Ocena warunków wentylacji Krakowa przy wykorzystaniu modelu dyspersji zanieczyszczeń i zastosowaniu metod teledetekcyjnych pionowego profilu wiatru” dr Leszek Ośródka – Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW

12.45 „Ekrany i pnącza – taktyka i strategia w walce z pyłami zawieszonymi” dr hab. inż. Piotr Muras, prof. UR – Katedra Dendrologii i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

13.00 „Zielone Dachy – narzędzie do walki z zanieczyszczeniami powietrza” dr hab. inż. Małgorzata Frazik-Adamczyk – Katedra Dendrologii i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

13.15 „Rola zieleni miejskiej w ograniczaniu pyłowych zanieczyszczeń powietrza” dr inż. Maciej Gliniak – Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

13.30 „Modelowanie przestrzenne GIS jakości życia w mieście” dr hab. inż. Piotr Wężyk – Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictw, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Przerwa kawowa 13.45 -14.00

 

Sesja III, prowadzący dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR

Praktyczne przykłady walki z niską emisją

14.00 „Ekologiczne ciepło – oferta Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA dla mieszkańców Krakowa” Jan Sady – Prezes Zarządu Dyrektor Generalny MPEC S.A.

14.15 „Ograniczenie wtórnego pylenia z ulic (mycie ulic i chodników)” dr hab. inż. Agnieszka Generowicz – Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska, Politechnika Krakowska, dr inż. Małgorzata Kryłów – Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska Politechnika Krakowska, Andrzej Natkaniec, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Techniczny MPO Jacek Sobczyk, Dyrektor Zakładu Oczyszczania MPO

14.35 „Błękitny węgiel alternatywą dla tradycyjnego paliwa kopalnego” – Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, dr inż. Aleksander Sobolewski – Dyrektor IChPW

14.50 „Kluczowe wyzwania w walce o czyste powietrze w Małopolsce” Andrzej Guła, Prezes Krakowskiego Alarmu Smogowego

15.05 „Podsumowanie i zamknięcie Forum” prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego

15.20 Obiad

 

Komitet Organizacyjny

I Forum Green Smart City- Głos nauki w walce ze smogiem

Przewodniczący:
dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR w Krakowie
Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej UR

Członkowie:
mgr Tomasz Szanser, Kanclerz UR
dr inż. Marcin Kobuszewski, Dyrektor Centrum Transferu Technologii UR
mgr inż. Izabella Majewska, rzecznik prasowy UR
mgr inż. Joanna Roczniewska-Cieślik, Biuro Promocji i Informacji UR

 

Komitet Naukowy

I Forum Green Smart City- Głos nauki w walce ze smogiem

Przewodniczący:
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady
Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Członkowie:
prof. dr hab. inż. Florian Gambuś, Prorektor ds. Organizacji Uczelni UR
dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR, Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej UR
dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR, Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich UR
prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk, Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego UR
prof. dr hab. inż. Stanisław Orzeł, Dziekan Wydziału Leśnego UR
prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski, Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji UR
prof. dr hab. inż. Stanisław Mazur, Dziekan Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa UR
prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska, Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki UR

 

PARKING DLA UCZESTNIKÓW FORUM JEST BEZPŁATNY z biletem parkingowym należy udać się do recepcji konferencji.

 


 

  Patronat/Sponsorzy

partnerzy

 

 

  Materiały konferencyjne

OTWARCIE KONFERENCJI

FLORIAN GAMBUŚ – WPROWADZENIE DO TEMATYKI WALKI ZE SMOGIEM – PREZENTACJA

ALEKSANDER SOBOLEWSKI- BŁĘKITNY WĘGIEL ALTERNATYWĄ DLA TRADYCYJNEGO PALIWA KOPALNEGO – PREZENTACJA

MARIAN MAZUR – PERSPEKTYWY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA W AGLOMERACJI KRAKOWA – PREZENTACJA

PIOTR KEMPF – ZARZĄDZANIE I PLANOWANIE TERENÓW ZIELENI NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA – PREZENTACJA

PIOTR MURAS – EKRANY I PNĄCZA – TAKTYKA I STRATEGIA W WALCE Z PYŁAMI – PREZENTACJA

ROBERT BAŻELA – FINANSOWANIE POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA- PODSUMOWANIE I WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ – PREZENTACJA

RYSZARD LISTWAN – JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2015 ROKU – PREZENTACJA

WANDA WILCZYŃSKA-MICHALIK – SMOG W KRAKOWIE- SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ Z PERSPEKTYWY HISTORYCZNEJ – PREZENTACJA

WITOLD ŚMIAŁEK – DZIAŁANIA GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO – PREZENTACJA

WOJCIECH KOZAK – PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO – PREZENTACJA

ANDRZEJ GUŁA – BEZ REGULACJI CZYSTEGO POWIETRZA JNIE BĘDZIE – PREZENTACJA

ANITA BOKWA – KLIMAT MIASTA A ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA – PREZENTACJA

ANNA PROKOP – STASZECKA – ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA A CHOROBY PŁUC – PREZENTACJA

JANUSZ MICZYŃSKI ZBIGNIEW ZUŚKA – WPŁYW ZAPYLENIA POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO NA JEGO STAN WEWNĄTRZ WYBRANYCH OBIEKTÓW – PREZENTACJA

JANUSZ MIECHOWICZ – EKOLOGICZNE CIEPŁO- OFERTA MPEC DLA MIESZKAŃCÓW KRAKOWA – PREZENTACJA

MACIEJ GLINIAK- ROLA ZIELENI MIEJSKIEJ W OGRANICZANIU PYŁOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA – PREZENTACJA

MAŁGORAZTA FRAZIK-ADAMCZYK – ZIELONE DACHY – NARZĘDZIE DO WALKI Z ZANIECZYSZCZENIAMI POWIETRZA – PREZENTACJA

PIOTR WEŻYK – MODELOWANIE PRZESTREZNNE GIS JAKOŚCI ŻYCIA W MIEŚCIE – PREZENTACJA

LESZEK OŚRÓDKA – OCENA WARUNKÓW WENTYLACJI KRAKOWA PRZY WYKORZYSTANIU MODELU DYSPERSJI – PREZENTACJA

PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE FORUM PROF. DR HAB. INŻ. WŁODZIMIERZ SADY REKTOR UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE

 

 


Poprzednie edycje

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: mgr inż. Marcin Setlak